فیبر نوری داخلی و بیرونی In/Out

فیبر نوری داخلی و بیرونی

فیبر نوری داخلی و بیرونی In/Out

کابل با تیوپ مرکزی تک روکشه (OFC-SJ)

shahidghandi (24)

در این نوع کابل فیبرهای نوری درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می گیرند. در اطراف تیوپ مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی ان قرار می گیرد. برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می کند . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (25)

shahidghandi (26)

۰۲۱۳-۰۰۱-OFC-CT-GY-SPEC-PBN

کابل با تیوپ مرکزی دو روکشه (OFC-DJ)

در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می گیرند. در اطراف تیوپ مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی ان قرار می گیرد. برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می کند . براساس تیاز متقاضی ، سایر ساختار های کابل نیز قابل تولید می باشد .

shahidghandi (29)

۰۲۱۱-۰۰۱-OFC-CT-GY-ARM-SM-SPEC-PBN

بازگشت